• De school

  De school

 • Fotoalbum

  Fotoalbum

 • Ouders

  Ouders

 • Nieuws

  Nieuws

 • Team

  Team

 • Groepen

  Groepen

De MR

  • De Medezeggenschapsraad

   Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) om medezeggenschap over deze beslissingen te regelen. De medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van ouders (oudergeleding) en personeel (personeelsgeleding). Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. 

   Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. 
   De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over onderwerpen die gaan over het algemeen belang van de school. Bijvoorbeeld over de verbetering van het onderwijs, de personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie), het schoolplan, de besteding van geld, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, communicatie en betrokkenheid naar ouders, de leerlingenbegeleiding en -zorg en de veiligheid (in en rond de school). 

   De MR toetst het beleid van de school met adviesrecht en recht van instemming. Ouders en personeel kunnen met hun vragen over dit beleid bij de MR terecht. Alles betreffende het functioneren van de MR is vastgelegd in het MR-reglement.

   De MR vergadert samen met de klankbordgroep. Met elkaar worden er een aantal beleidsmatige zaken besproken. De MR bestaat uit 4 personen, waarvan 2 uit de oudergeleding en 2 uit de personeelsgeleding. Bij de vergaderingen is altijd de directeur aanwezig.

   Ouderleden: Bianca Kiers en Erik Gerth

   Personeelsleden: Betsy Boer en Patrick Scholing

   Op 

   GMR

          (vacant personeelsgeleding)

CB De Brug | Derksweg 264 | 7891 PR Klazienaveen | t: 0591 - 312021 | e: brug@viviani.nl